Wednesday 3 June 2020
08:41:37

Adasa promuje badania, rozwój i działalność

innowacyjną reinwestując ponad 8% swoich przychodów

W odpowiedzi na stały wzrost popytu na nowe technologie i produkty, Adasa wspiera badania, rozwój i innowacje stosowane w gospodarce wodnej, meteorologii i ochronie środowiska.

Jej silne powołanie i pro-aktywna filozofia znajduje odzwierciedlenie w ciągłym rozwoju projektów w kraju i za granicą, we współpracy z uniwersytetami, instytucjami naukowymi i innymi ośrodkami badawczymi w celu wspierania innowacji technologicznych niezbędnych do zapewnienia przyszłości i dobrobytu społeczeństwa, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Adasa znacząco zwiększyła swój udział w rozwoju sektora, a od kwietnia 2009 r. rozwija działalność badawczą i innowacyjną zgodnie z normą UNE 166002:2006 "Zarządzanie R&D+i". Jej wdrożenie nie tylko wspomaga realizację projektów badawczych, wzmacnia strukturę procesu badań, rozwoju technologicznego i innowacji, ale też umożliwia firmie Adasa rozpoznawanie nowych trendów oraz nowych technologii stosowanych w obszarze jej działalności, poprawę konkurencyjności, tworzenie nowych produktów oraz tworzenie nowych linii biznesowych.

Liczne badania są wspierane przez hiszpańskie Ministerstwo Przemysłu, Turystyki i Handlu, Centrum Rozwoju Technologicznego Przemysłu (CDTI), program PROFIT hiszpańskiego Ministerstwa Środowiska Wiejskiego i Morskiego, międzynarodowe programy EUREKA, IBEROEKA, LIFE+ oraz inne programy ramowe Unii Europejskiej.

W czasie swojego istnienia Adasa zdobyła międzynarodowe uznanie dzięki strategii wspierania badań, rozwoju i innowacji jako kluczowych elementów działania w konkurencyjnym środowisku biznesowym.