Dijous 9 de Juliol de 2020
04:45:54

Aigües Embassades

Una alternativa davant la situació d'escassetat de recursos hídrics són els mitjans d'emmagatzematge artificials com els embassaments. L'origen d’aquestes aigües és molt divers, i poden procedir de pluges, fonts, escorrenties i un ampli etcètera el qual no garanteix la qualitat del medi.

De la mateixa manera, el propi comportament natural de l'embassament afecta activament l'estat de les aigües embassades.

Adasa ha desenvolupat el sistema aquaDam, sistema automàtic per al seguiment de la qualitat de l’aigua en embassaments, eina imprescindible per a la gestió integral d'aquest recurs i l'optimització de la seva explotació. aquaDam assegura el control de la qualitat en temps real i defineix la profunditat ideal d'extracció de l'aigua en funció de l'ús final. Especialment útil per optimitzar el punt de captació en casos de abastament a plantes potabilitzadores.