Dissabte 8 de Agost de 2020
10:46:53

RIS3CAT: IMAQUA i DIGESTAKE

L’objectiu general del projecte DigesTake (COMRDI16-1-0061: Recuperació i valorització de recursos de digestats urbans en el marc de l’economia circular) és generar nous coneixements i experteses per al desenvolupament de processos i tecnologies de tractament, recuperació, valorització i reutilització de recursos de l’efluent líquid i dels efluents gasosos (gasos residuals del biogàs) resultants de la digestió anaeròbia d’EDARs, seguint els principis de l’eco-sostenibilitat i l’eficiència energètica Aquest objectiu global es vertebra en quatre grans eixos que a la vegada són activitats del projecte: “carboni” (Activitat 1), “fòsfor” (Activitat 2), “nitrogen” (Activitat 3) i “aigua i concentració de nutrients” (Activitat 4). Cadascuna d’aquestes activitats inclou tasques de recerca industrial per al desenvolupament de tecnologies de recuperació i valorització, però també tasques de recerca complementàries i/o transversals per incrementar la sostenibilitat ambiental i l’eficiència energética global de l’EDAR i optimitzar el control i la monitorització contínua dels compostos estudiats/recuperats.
L’objectiu principal d’IMAQUA (COMRDI163-1-0063: Gestió Integral de la qualitat i quantitat de les aigües en els processos d’abastiment i distribució ) és el de desenvolupar eines de monitorització i control, que permetin una gestió integral de l’aigua des de la captació fins al punt de consum, i que asseguri la qualitat i minimitzi les pèrdues en el circuit de distribució. Tècnicament, les eines a desenvolupar s’integraran amb una arquitectura ICT, composta per diferents capes d’intel·ligència interrelacionades que ajudin a complimentar els diferents reptes de la comunitat RIS3CAT d’aigua. En aquest sentit, el projecte inclou 4 activitats: (i) monitorització i control de contaminants (detecció dels contaminants); (ii) interoperabilitat i gestió del coneixement (integració de les dades i els sistemes); (iii) sistemes de supervisió de xarxes i suport a la presa de decisions (control i recomanació d’estratègies operatives i de gestió); i (iv) visualització i simulació de la informació (accés a la informació i simulació de dades).
Aquest projecte ha estat cofinançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)