Divendres 23 de Octubre de 2020
04:58:36

Programa anual d’actuacions elèctriques, mecàniques i d’automatització en estacions remotes del Sistema Ter Llobregat

Aigües Ter Llobregat (ATLL)

Àrees d'Activitat: Sistemes d'Automatització i Control

Sectors d'Actuació: ETAP, Xarxes d’Abastament

 

 

El pla sistemàtic anual d’actuacions elèctriques, mecàniques i d’automatització en diverses estacions del Sistema Ter Llobregat, es realitza en el marc d’ampliació i millora del Sistema d'Automatització i Control Centralitzat (SACC) d'Aigües Ter Llobregat, i contempla la incorporació, adequació o actualització d’un conjunt d’estacions remotes amb la finalitat de millorar el transport, emmagatzemament i la garantía en el subministrament d’aigua potable.

Després de l’execució continuada de diversos plans anuals (2005 - 2009), Adasa ha implementat actuacions sobre un total de 168 estacions, aquestes son del següent tipus:
• Estacions de bombament
• Dipòsits
• Estacions de presa directa
• Estacions distribuïdores
• Arquetes seccionadors
• Captació en pantans

En funció del tipus d’estació i l’estat de la mateixa, s’han realitzat les següents activitats:
• Enginyeria de detall
• Obra civil
Construcció de:
- Casetes elèctriques per allotjar els quadres elèctrics de control i potència
- Casetes per a instal·lar d’equips per escomeses elèctriques (CGP, mida, etc.)
- Arquetes i rases elèctriques per estesa de cables entre les edificacions de l’estació
- Arquetes per allotjar equips mecànics
- Arquetes dels dipòsits per a l’allotjament de la instrumentació de mesures de nivell

• Mecànica
En aquelles estacions que ho requereixen, s’han executat els treballs mecànics per:
- Prefabricació de caldereria en taller
- Estesa de noves canonades
- Muntatge d’equips i caldereria a l’estació (vàlvules de comporta, vàlvules de papallona motoritzades, vàlvules reductores de pressió, bombes, calderins antiariet, etc.)

• Escomeses elèctriques
En cas d’estacions que no disposen de subministrament d’energia elèctrica, s’han realitzat les gestions i treballs necessaris per dotar-les d’aquestes.
- Tràmits amb companyies subministradores
- Elaboració de projectes i tràmits de legalització de les instal·lacions
- Línies elèctriques
- Muntatges de centres de transformació
- Muntatges de centres de mesura

En cas de no ser viable l’execució d’escomeses elèctriques des de companyies subministradores, s’han efectuat els treballs necessaris per dotar d’energia elèctrica mitjançant sistemes fotovoltaics.

• Fabricació de quadres elèctrics
Per a l’automatització de les estacions s’han fabricat quadres elèctrics que allotgen l’aparellatge de control i potència per als següents equips o sistemes:
- Sistemes de control basats en autòmats Allen Presley
- Sistema de comunicacions (via satèl·lit o GPRS)
- Alimentació d’equips de procés (vàlvules motoritzades, bombes, analitzadors, etc.)
- Alimentació de sistemes auxiliars (enllumenat, preses de corrent, etc.)
- Instrumentació de procés (transmissors de nivell, cabal, pressió, anàlisis, etc.)
- Sistemes de vigilància, detecció d’intrusisme i alarmes
- Sistema de condicionament dels propis quadres (enllumenat, control d’humitat, ventilació)

• Instal·lació d’instrumentació
Per al control de procés s’han instal·lat instruments de control del mateix, destacant:
- Transmissors de nivell de dipòsits o pantans piezomètrics i ultrasònics
- Transmissors de cabal electromagnètics i / o ultrasònics
- Transmissors de nivell
- Transmissors de temperatura
- Anàlisi de clor residual

• Instal·lació elèctrica de control, comunicacions i potència
Tots els equips indicats, necessiten l’execució de la seva instal·lació elèctrica corresponent (muntatge de canalitzacions, estesa i connexionat de cables, etc.)

• Control i telecomandament
El Sistema d'Automatització i Control Centralitzat requereix la programació del PLC i pantalles d'operació locals, per dotar l’estació de la funcionalitat requerida, tant localment com en mode remot.

De la mateixa manera, s'ha configurat el SCADA per incorporar les pantalles de control, que seran utilitzades pels tècnics d’operació i centralitzades al centre de control