Divendres 23 de Octubre de 2020
05:47:51

Sistema d'Adquisició i Monitorització del Cicle de l'Aigua en el Territori de Catalunya (SAMCAT)

Agència Calatana de l’Aigua

Àrees d'Activitat: Sistemes d´Informació

Sectors d'Actuació: Aïgues Superficials, Aigües Embassades

 

 

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) és l'ens públic adscrit al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya amb competències en el cicle integral de l'aigua. Algunes de les seves principals funcions són:
• Elaborar i revisar els projectes hidrològics
• Promocionar, construir i explotar d'obres hidràuliques
• Gestionar, recaptar i administrar recursos econòmics
• Atorgar autoritzacions i concessions
• Controlar la qualitat i quantitat de les aigües

L'Agència disposa d'un centre de telecontrol (CTC) des d'on es realitza l'operació de les senyals i sistemes provinents dels diferents punts de control del territori (PCT), tant els senyals que mesuren paràmetres de quantitat de l'aigua (nivell de rius, embassaments i canals, pluja ,...) com de qualitat de l'aigua (paràmetres fisicoquímics bàsics). Actualment des del CTC es supervisen més de 500 estacions automàtiques distribuïdes per tot el territori.

SAMCAT és el sistema que disposa el centre de telecontrol de l'ACA per a l'adquisició i monitorització del cicle de l'aigua en el territori de Catalunya.

SAMCAT va néixer com a sistema per al control i monitorització de la xarxa d'estacions del sistema automàtic d'informació hidrològica (SAIH) de Catalunya. Amb el pas del temps el sistema ha anat creixent i incorporant noves tipologies de xarxes de control, entre elles les XACQA (xarxa de qualitat de l'aigua) i la XACWATT (xarxa de control de la qualitat hidroelèctrica).

El sistema té com a principal objectiu l'adquisició de les dades generades pels equips remots de les diferents xarxes de control i oferir a l'usuari de forma gràfica facilitant, d'aquesta manera, la informació necessària per abordar la gestió dels recursos hídrics en els àmbits següents :
• Gestió d'episodis
- Seguiment i gestió d'avingudes
- Seguiment i gestió d'episodis de contaminació

• Gestió d'usos
- Coneixement de la quantitat de recursos hídrics
- Seguiment i gestió de la situació de sequera

• Gestió del medi
- Coneixement de la qualitat de l'aigua del medi

• Gestió d'inspeccions
- Supervisió de l'activitat hidroelèctrica

Actualment, SAMCAT integra informació fenomenològica procedent de xarxes de control pròpies, xarxes integrades i xarxes externes. En les primeres, les estacions de control són propietat de l'ACA amb plena responsabilitat sobre l'explotació, el manteniment i les comunicacions. Aquestes són la xarxa SAIH i la xarxa XACQA. Respecte a les integrades, els punts de control no són propietat de l'ACA però els propietaris permeten un accés directe al punt amb l'objectiu que l'Agència pugui realitzar un seguiment de l'ús de l'aigua, com pot ser el cas de la xarxa XACWATT. Finalment, els punts de control de les xarxes externes pertanyen a un altre organisme públic o privat que periòdicament faciliten informació a l'Agència per a una millor gestió dels recursos hídrics. Aquest és el cas del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) i de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE).

Entre els principals usuaris del SAMCAT cal destacar tres departaments:
• Departament de gestió de recursos hídrics, orientat a la gestió diària dels recursos, sent el seu principal objectiu la gestió de les alarmes generades per episodis d'avingudes, sequera o contaminació
• Departament de control del medi, que requereix l'automatització de la recol·lecció de les dades per realitzar el seguiment i control del medi i assegurar que es compleixen les normatives de qualitat de l'aigua per als diferents usos
• Departament d'infraestructura de control i regulació, que avalua l'estat dels sistemes de control del medi (en les tasques associades al manteniment) i l'explotació d'embassaments

Tecnològicament, es tracta d'un sistema Scada basat en la plataforma RTAP d'Industrial Defensar sota una configuració en alta disponibilitat. Aquest sistema disposa de diversos drivers específics per a la comunicació via IP (Tetra, GPRS, WiMax, VSAT) amb les diferents tipologies d'equips remots (Motorola, Wit, PC industrial). Addicionalment es suporta l'Scada Topkapi d'Areal per gestionar les comunicacions (GSM / RTC) amb els equips datalogger (Wit, Bobitectic, Sofrel, Seba ...). D'altra banda, disposa d'un mòdul específic desenvolupat sobre Oracle per a l'execució de càlculs complexos i l'emmagatzematge de dades. Com a interfície gràfica, l'usuari disposa d'una aplicació Web desenvolupada sobre arquitectura J2ee. Addicionalment, el sistema disposa d'un conjunt de serveis Web desplegats sobre l'arquitectura SOA de l'Agència.