Divendres 23 de Octubre de 2020
04:12:16

Sistema d'Informació del Medi Hídric

Agència Catalana de l’Aigua

Àrees d'Activitat: Sistemes d´Informació

Sectors d'Actuació: Aïgues Superficials, Aigües Embassades, Preses, Aigües Subterrànies, Aigües Costaneres, Xarxes de Sanejament

 

 

El sistema d'informació del medi hídric és un sistema de tipus Datawarehouse que integra, centralitza i emmagatzema de forma permanent tota la informació de mesures de paràmetres mediambientals de les conques internes catalanes, ja sigui informació generada per la pròpia Agència Catalana de l'Aigua (ACA) com informació de tercers.

Ofereix als usuaris un entorn fàcil i àgil de consulta de la informació, basat en una eina de reporting i anàlisi de tipus Business Intelligence, permetent un accés a la informació a través de clients lleugers incloent clients mòbils de tipus PDA.

El sistema va néixer l'any 2003, en un format de sistema pilot i que, amb el pas dels anys s'ha anat dotant de noves funcionalitats d'anàlisi, amb noves fonts d'informació i ampliant l'espectre d'usuaris, essent aquest actualment entorn a 120.

El sistema té com a objectius principals els que es detallen a continuació:
• Disposar d'informació fiable i centralitzada relacionada amb l'estat i les incidències del medi hídric
• Facilitar l'accés a la informació directament als usuaris finals
• Disposar d'un nivell d'informació tècnica comuna per a tots els usuaris de les diferents àrees de l'Agència
• Potenciar la cultura de la informació davant de la dels "dades brutes"
• Reduir les despeses i temps d'elaboració i accés a la informació
• Racionalitzar els procediments associats als processos involucrats en la gestió de la informació tècnica del medi
• Gestionar el coneixement del medi hídric

Integra informació fenomenològica de xarxes de control automàtiques i manuals, d'aigües superficials, subterrànies i litorals, d'informació interna de l'ACA i d'entitats col·laboradores (CHE, AGBAR, ATLL, etc.). Aquesta integració incorpora mecanismes d'integració automàtica i manual a través d'una aplicació d'entrada manual de dades.

Ofereix un entorn Web únic i integrat d'anàlisi d'informació, oferint als usuaris diferents escenaris d'anàlisi:
• Un escenari bàsic i generalista d'anàlisi de mesures de paràmetres en el medi hídric, superficial i subterrani. Paràmetres hidrològics, meteorològics, de qualitat fisicoquímica, química i biològica
• Un escenari de gestió de la sequera, basat en mètriques i indicadors de gestió dels recursos hídrics, dirigit a la presa de decisions de gestió de la demanda
• Un escenari de gestió dels estats de les masses d'aigua d'acord amb la Directiva Marc de l'Aigua, on es permet analitzar l'estat ecològic i químic de les aigües superficials i l'estat químic i quantitatiu de les aigües subterrànies. Aquest escenari permet poder avaluar el compliment de l'objectiu de la DMA, així com la seva evolució en cada massa
• Un escenari de gestió de previsions, tant previsions de consum com meteorològiques que, juntament amb la demanda i consum real, possibilita ajustar i gestionar la demanda

A més, és l'encarregat de la publicació oficial de la informació fenomenològica del medi, tant a nivell intern com extern. Com a serveis de publicació i difusió d'informació inclou la publicació a la Web, la difusió de la informació i una sèrie de mecanismes d'accés a la informació per entitats externes.

Tecnològicament, és un sistema en alta disponibilitat compost per una base de dades Oracle, l'eina Business Objects, una sèrie d'aplicacions desenvolupades en arquitectura J2ee i un conjunt de serveis Web alineats amb l'arquitectura SOA de l'Agència.

En l'actualitat el SIX és utilitzat per un centenar d'usuaris interns de l'ACA i per unes 30 entitats externes. Actualment el sistema disposa d'informació de sèries d'informació històrica des de 1913, emmagatzemant de forma permanent tots els històrics de l'Agència. Aquest històric es tradueix en uns 700 milions de registres a la base de dades que, gràcies al disseny del model basat en directrius de Datawarehousing, permeten un accés ràpid i eficient als usuaris.