Dimarts 31 de Març de 2020
03:00:01

Desenvolupament i manteniment del Sistema d'Informació Geogràfic de la Confederació Hidrogràfica del Guadiana

Confederación Hidrográfica del Guadiana

Àrees d'Activitat: Sistemes d´Informació

Sectors d'Actuació: Aïgues Superficials, Aigües Embassades, Preses, Meteorologia, Modernització de Reg

 

 

Des de l'agost de 2004, Adasa ve executant sense interrupció els treballs de manteniment i millora continuada derivats del projecte d'estudi i implantació del sistema d'informació geogràfic (SIG) corporatiu de la Confederació Hidrogràfica del Guadiana. Aquest SIG Corporatiu se sustenta sobre la generació d'una plataforma de treball comú que integra i coordina dades, serveis, procediments, mitjans materials i mitjans humans de les diferents unitats de l'Organisme.

Una part important del desenvolupament d'aquest sistema es centra en el tractament, classificació i centralització de les dades. A partir de la identificació i revisió de la informació, tant geogràfica, alfanumèrica com georeferenciats, s'ha definit un model de dades geogràfic. Aquest ha estat dissenyat prenent com a referència estàndards nacionals i internacionals, especialment aquells relacionats amb la gestió de les aigües com és el cas de la Directiva Marc de l'Aigua. Com a resultat d'aquesta activitat, els usuaris disposen d'una Geodatabase Empresarial basada en tecnologia Oracle de base de dades i ArcSDE de ESRI com a porta d'enllaç geogràfica.

L'arquitectura que sustenta el sistema s'ha basat en una configuració d'alta disponibilitat en la part de hardware i software, en el qual s'han implementat serveis de backup i recuperació en cas de desastre.

L'existència d'una xarxa privada de comunicacions flexible i ampliable ha permès el desenvolupament d'eines especialitzades tant en entorn client-servidor, sobre el qual recau la tasca d'edició pesada i anàlisi avançat, com a entorn Web en el qual s'habiliten mòduls de consulta lleugera.

El programari de base utilitzat per al desenvolupament d'aplicacions ha estat la tecnologia ArcGIS d'ESRI, diferenciat entre els components servidor (ArcSDE i ArcGIS Server) i els components client (ArcInfo, ArcEditor, ArcView i extensions).

L'abast funcional desenvolupat abasta la generació de processos guiats bàsics per usuaris sense experiència amb eines SIG. D'aquesta manera s'ha prioritzat la construcció d'eines i processos senzills d'accés i explotació de la informació davant d'altres processos més tècnics i específics.

Malgrat tot, l'experiència acumulada de Adasa en els projectes de desenvolupament de sistemes tècnics en la Confederació ha possibilitat d'integrar en el projecte funcions avançades, destacant la generació de mapes temàtics de dades estructurals i de control, la generació de mapes d'evolució de dades fenomenològics i la visualització d'informació hidrològica en temps real (integració amb eines SCADA).