Divendres 4 de Desembre de 2020
08:18:51

Sistema d'informació de l'aigua (SIA) de la Dirección General del Agua (Espanya)

Ministerio Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (Dirección General del Agua)

Àrees d'Activitat: Sistemes d´Informació

Sectors d'Actuació: Aïgues Superficials, Aigües Embassades, Preses, Aigües Subterrànies, Aigües Costaneres, Qualitat de l'Aire, Meteorologia, Xarxes de Sanejament, Dipòsits d’Aigües Pluvials, EDAR, ETAP, IDAM, Xarxes d’Abastament, Modernització de Reg

 

 

Donant resposta a les directrius marcades per la Directiva Marc de l’Aigua, Adasa ha dissenyat, desenvolupat i implantat el sistema d'informació de l'aigua de la Dirección General del Agua. L'esmentat sistema representa un repte tant organitzacional com tecnològic per al Ministerio Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (Dirección General del Agua) i suposa una immillorable oportunitat d'integració i transparència en l'intercanvi d'informació mediambiental.

Aquest nou sistema constitueix la primera base de dades capaç d'integrar i relacionar totes les dades rellevants en la gestió de l'aigua a Espanya. La seva finalitat primordial és assegurar l'ús eficient de la informació i el seu intercanvi entre els diferents nivells, assegurant-se una presa de decisions més efectiva. Així mateix, pretén garantir l'accés a la informació de tota mena d'usuaris, des del més expert fins al generalista facilitant, d'aquesta manera, una comunicació oberta i transparent amb la ciutadania i els diferents organismes implicats en la gestió del recurs hídric.

Representa un salt qualitatiu en els nivells d'eficiència, disponibilitat i qualitat de servei i sorgeix com impuls de creació d'un sistema d'informació comú, únic i centralitzat, que respon a les noves necessitats sorgides de la implantació de la Directiva Marc de l’Aigua i proporciona la infraestructura de dades definitiva que permet suportar totes les funcions i objectius, presents i futurs, de la Dirección General del Agua del Ministerio Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (Dirección General del Agua).

La informació és presentada de manera lògica i intuïtiva, facilitant-se el coneixement de l'estat del medi i permetent la realització de consultes a través de dades, gràfics i mapes temàtics adaptables a les necessitats i preferències dels diferents usuaris.

El sistema d'informació de l'aigua es presenta com a sistema de referència i acredita una total confiabilitat de la informació publicada a causa de la selecció de les fonts de dades d'acord amb la seva rellevància, representativitat i al rigorós procés de validació i homogeneïtzació al qual estan sotmeses abans de l'esmentada publicació.