Dijous 9 de Juliol de 2020
03:14:12

Adasa, entitat d'inspecció en l'àrea mediambiental

Juliol 2011 

Adasa ha aconseguit l'acreditació per l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC), d'acord amb els criteris recollits en la Norma UNE-EN ISO / IEC 17020:2004 (CGAENAC-EI), com a Entitat d'Inspecció Tipus C per a la realització d'Inspeccions en l'Àrea Mediambiental.

Aquesta certificació referma el compromís d'Adasa pel medi ambient, i el seu total suport per una gestió global i integrada del domini hidràulic i mediambiental, i reconeix la competència tècnica de l'àrea d'inspecció de la companyia per a la realització d'inspeccions en el sector del medi ambient.

La ISO 17020:2004 és la norma internacional que estableix els criteris generals per al funcionament de diferents tipus d'organismes que realitzen activitats d'inspecció, independentment del sector en què desenvolupin la seva activitat.

Aquesta credencial certifica Adasa com a organisme d'inspecció en aigües continentals superficials, així com en aigües residuals sota els estàndards i requisits de la normativa, el resultat és un informe d'inspecció de la marca ENAC.

Aquestes inspeccions permeten efectuar la comprovació de la conformitat i compliment de la norma relacionada amb la concentració de contaminants, que impliquen la determinació de paràmetres mesurats "in situ" (temperatura, pH, conductivitat i oxigen dissolt), així com i la presa de mostres simples.

Bookmark and Share