Diumenge 25 de Octubre de 2020
01:07:19

Adasa present a Polònia

Desembre 2010 

El Servei Estatal de Protecció Ambiental de Polònia (Glowny Inspektorat Ochrony Środowiska - GIOŚ) recentment ha adjudicat a Adasa la consultoria per a la supervisió i verificació de la presa de mostres i identificació de l'element biològic fitobentos en rius i llacs de Polònia, així com per a la realització d'una clau d'identificació d'aquest element.

La Directiva Marc de l'Aigua (DMA) estableix un marc comunitari d'actuació per a les diferents tipologies d'aigua, per tal de prevenir o reduir la contaminació i promoure el seu ús sostenible. Sota aquestes premisses, neix un nou concepte de qualitat de les aigües que engloba el compliment de les directives de qualitat vigents, les quals fan referència principalment a variables fisicoquímiques, i inclouen el bon estat dels ecosistemes aquàtics. Cal ressaltar que el fitobentos és un dels elements establerts per la DMA com a indicador biològic de qualitat que defineix l'estat ecològic dels rius i llacs.

L'objectiu principal del projecte és donar suport i assessorar a GIOŚ en les tasques que el personal dels organismes regionals (WIÓS) desenvolupen en les activitats associades al protocol de recollida i anàlisi de mostres de fitobentos, així com la validació de la identificació de les mostres en laboratori. Aquests resultats serviran per al càlcul de l'estat ecològic. Igualment, també es proporcionarà suport tècnic en la revisió i el tractament de les dades per a la participació de Polònia en l'exercici d'intercalibratge europea per al fitobentos, i es desenvoluparà una clau que serveixi per a la millor identificació dels organismes d'aquest grup.

Aquesta adjudicació és una mostra del treball de consultoria en els treballs relacionats amb la Directiva, en el qual s'uneixen esforços d'experts, administracions i empreses per al càlcul de l'estat ecològic i el control de la qualitat de les masses d'aigua.

Bookmark and Share