Divendres 14 de Agost de 2020
11:08:41

Telecontrol de la qualitat de les aigües residuals del sanejament de Terrassa

Juliol 2010 

En l’actualitat Adasa està finalitzant la implantació d‘una xarxa automàtica de telecontrol de la qualitat de les aigües residuals i infraestructures associades de la xarxa de clavegueram de Terrassa, amb l’objectiu de dur a terme la caracterització dels efluents de la xarxa, la detecció d’abocaments, l’automatització d’infraestructures i el anàlisi d’informació preventiva per a un funcionament més eficient de la depuradora.

El projecte contempla la implantació de 4 estacions de control de qualitat d’aigua residual (ECAR), principalment equipades amb un sistema de pressa de mostres, analitzadors automàtics, sistema d‘adquisició, gestió i comunicació de dades, esdeveniments i alarmes al centre de control. D’altra banda, també inclou la integració i l’automatització de 8 estacions depuradores d’aigua residual (EDAR), 9 estacions de bombament (EBAR) i de 21 punts de control de descarrega del sistema unitari (DSU).

Tant la nova implantació com la integració garantitzaran la supervisió, control i gestió remota de les instal·lacions, així com la gestió d’alarmes possibilitant-ne una ràpida actuació de manteniment.

Així mateix, es crearà un centre de control per a la recepció i explotació de dades rebudes de tot el sistema que s’integraran a la xarxa de telecontrol, al qual s’hi podrà accedir de forma local o via web des d’Internet.

El sistema, que està previst que entri en funcionament a partir del mes de setembre iniciant-se el període de manteniment integral, permetrà:

• Visualitzar les dades i gràfiques, en continu i en temps real, dels paràmetres pH, temperatura, conductivitat, oxigen dissolt, potencial redox, terbolesa, matèria orgànica i cabal. Complementàriament s’han instal·lat, estratègicament en les ECAR i en fase experimental, analitzadors d’hidrocarburs, DBO i amoni.
• Avaluar la càrrega màssica contaminant de les aigües residuals a diferents punts estratègics del sistema de sanejament i qualificar-la respecte la normativa vigent.
• Recollir automàticament mostres d’aigua residual en diferents punts de la xarxa de col·lectors en alta en el moment que es detecti un episodi de contaminació, a fi de poder determinar el seu origen i, posteriorment, efectuar un exhaustiu anàlisi al laboratori.
• Determinar els llindars d’alarma que facilitin la presa de decisions en la gestió de la depuradora, amb els clars objectius d’aconseguir una òptima eficiència i garantir el correcte servei de la planta.
• Establir plans de reducció de contaminants específics i actuacions focalitzades a sectors industrials concrets.
• Fomentar les bones pràctiques ambientals, centrades en les principals incidències detectades.
• Planificar les inspeccions i els controls periòdics i les seves corresponents mesures dissuasòries correctives i/o preventives.

Bookmark and Share