Dijous 9 de Juliol de 2020
02:51:49

Adasa lidera un projecte INNPRONTA en depuració d’aigües residuals

Novembre 2011 

El Ministeri de Ciència i Innovació, a través del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI), ha resolt la primera convocatòria del Programa INNPRONTA, orientat a finançar grans projectes de recerca industrial. Aquest programa finança projectes de caràcter estratègic de gran dimensió i ampli abast cientificotècnic, basats en àrees tecnològiques de futur amb projecció econòmica i comercial en l’àmbit internacional. A aquesta primera convocatòria es van presentar quaranta-dues sol·licituds, de les quals s’han seleccionat set projectes de recerca.

Adasa lidera un dels consorcis seleccionats, format per deu empreses i onze universitats i centres tecnològics. El projecte, amb un pressupost de 15,5 milions d’euros, investigarà, en l’àrea de medi ambient, diverses temàtiques en l’àmbit de la depuració d’aigües residuals. El nom del projecte és Investigació de tecnologies de tractament, reutilització i control per a la sostenibilitat futura de la depuració d’aigües (Itaca).

El projecte Itaca pretén investigar noves tecnologies de depuració d’aigües residuals industrials i urbanes que permetin, de manera eficient i sostenible, convertir el procés de tractament en una estratègia per a la reutilització i l’aprofitament de substàncies, subproductes i residus i la seva valorització energètica, minimitzant els impactes en el medi natural.

Alhora, investigarà sobre sistemes avançats de mesurament, automatització i control de processos de tractament enfocats a configurar un sistema de gestió centralitzat que decideixi, de manera automàtica i autònoma, la seqüència de tractaments òptims dels efluents objecte d’estudi.

La selecció del Projecte Itaca per part del CDTI corrobora l’aposta clara d’Adasa i les empreses del grup Comsa Emte per l’R+D+I com a instrument estratègic de creixement i la seva vocació de millora del benestar de la societat, el desenvolupament sostenible i la preservació del medi ambient.

Bookmark and Share