Dilluns 9 de Desembre de 2019
09:52:47

Sistema de Gestió de Responsabilitat Social

Adasa ha definit el seu pla estratègic de responsabilitat social i ha integrat en el seu sistema de gestió tots els aspectes relatius a aquesta matèria. Per a això s'ha basat en els estàndards ISO 26.000 i en la norma SGE 21. La norma SGE 21 és el primer sistema de gestió de la responsabilitat social europeu que permet, de manera voluntària, auditar processos i aconseguir una certificació en gestió ètica i responsabilitat social.

Adasa sistematitza les relacions amb 9 grups de gestió (direcció, clients, proveïdors, persones que integren l'organització, entorn social, entorn ambiental, inversors, competència, administracions públiques) per als quals estableix uns criteris de responsabilitat social que són desenvolupats per un codi de conducta i supervisats pel Comitè d'Ètica.