Dimarts 2 de Juny de 2020
00:50:18

Sistemes d'Informació

Adasa es diferencia pel seva intensa especialització en els sectors de l'aigua i del medi ambient i pel seu extens coneixement de les principals àrees TIC.

L'activitat de l'àrea de Sistemes d'Informació es centra en el desenvolupament de solucions tecnològiques orientades als sectors del cicle integral de l'aigua i del medi ambient en general.

Els serveis que ofereix aquesta àrea són definits sobre la base de l'experiéncia i saber fer acumulat durant anys desenvolupant sistemes técnics d'informació orientats a aquests sectors i aplicant les tecnologies TIC més avançades.

El model de servei que ofereix Adasa en aquest àmbit es fonamenta en la combinació de dos espais de coneixement ben diferenciats: un profund i intensa especialització en els sectors de l'aigua i del medi ambient, resultat de la gran quantitat de projectes desenvolupats en aquest àmbit al llarg dels anys, i a un extens coneixement en les principals àrees TIC. A partir de la combinació de tots dos, es desenvolupen solucions que abracen des de la consultoria, el disseny, el desenvolupament i l’implantació de projectes fins al seu posterior manteniment i explotació.

En l'actualitat, Adasa focalitza la seva estratègia en el domini d'algunes de les diverses àrees de coneixement tecnològic de les TIC, entre les quals cal destacar:

 • Integració de Dataloggers, PLC i RTU
 • Sistemes de comunicació corporatius
 • Centres de control: monitorització i sistemes SCADA
 • Business Intelligence
 • GIS – Sistemes d'Informació Geogràfica
 • Teledetecció
 • Aplicacions web / Browser
 • Integració de models operacionals analítics i de previsió
 • BPM: gestió orientada a processos, sistemes de cicle de treball i gestió documental
 • Integració de tecnologies de mobilitat (GPS, etc.)

El caràcter innovador d’Adasa queda reflectit en cadascuna de les solucions implantades, cosa que garanteix la qualitat, interoperabilitat, estandardització i escalabilitat de totes les seves solucions.

L'àrea de Sistemes d'Informació disposa de l'acreditació de Nivell 2 de CMMI - DEV 1.2, atorgada pel SEI (Software Engineering Institute), model de maduresa desenvolupat per a la millora i avaluació dels processos de desenvolupament de sistemes i productes de programari. Aquesta acreditació, juntament amb l'aplicació d'estàndards internacionals en els diferents àmbits tecnològics, la col·laboració i el suport d'organitzacions de reconegut prestigi a nivell mundial mitjançant les quals s'estableixen aliances estratègiques, permet a Adasa garantir la implementació de les millors solucions i la integració d'eines tecnològiques d'alt valor afegit.

Amb la finalitat de respondre al repte que suposen els elevats compromisos de servei i innovació i conscient de la necessitat d'evolucionar per adequar-se al creixement experimentat els últims anys, l'àrea d'activitat de Sistemes d'Informació, impulsa de manera continuada iniciatives en l'àmbit estratègic, organitzatiu, de recursos humans i de millora de processos.

L'alt nivell de motivació i de qualificació professional de l'equip que la formen, permet la cobertura d'un ampli espectre de tecnologies i àmbits funcionals, demostrat per les certificacions en ITIL, PMP, JAVA, Microsoft, Oracle, Archestra, GIS, Microstrategy, Business Object.

L'organització actual de sistemes d'informació s'estructura en tres àrees cobrint-se, d'aquesta manera, la necessitat dels seus ferms compromisos:

 • BSI (Business Solutions Innovation) – Àrea centrada en la gestió sistemàtica d'iniciatives d'innovació i en les relacions institucionals amb associacions estratègiques.
 • BSO (Business Solutions Operations) – Àrea les funcions clau de la qual estan relacionades directament amb el cicle de vida de prospecció, prevenda i desenvolupament de sistemes d'informació. Les seves activitats principals es basen en la gestió de projectes de consultoria i el desenvolupament i implantació.
 • BPS (Business Process Support) - Àrea destinada als serveis de manteniment de sistemes i subcontractació