Monday 21 October 2019
02:48:42

Nasze Zobowiązanie


Adasa przestrzega zasad przejrzystości, lojalności i ciągłości. Dlatego jasno określa swoją odpowiedzialność i szerzy ją wśród pracowników oraz w swoim najbliższym otoczeniu.

Adasa przyjęła w 2007 roku pakt Organizacji Narodów Zjednoczonych "Global Compact". Rokrocznie, Global Compact Network publikuje sprawozdanie z postępów prac przygotowanych przez Adasa dotyczące działań na rzecz społecznej odpowiedzialności oraz przestrzegania zobowiązań etycznych.

Global Compact to inicjatywa o etycznym zaangażowaniu organizacji przyjmujących jako integralną część swojej strategii i działań dziesięć zasad postępowania i działania w dziedzinie praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji.

Więcej informacji na www.unglobalcompact.org.