Diumenge 17 de Novembre de 2019
09:47:28

Sistema de control centralitzat de reutilització d'aigües residuals per a ús agrícola a les Illes Balears

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

Àrees d'Activitat: Sistemes d'Automatització i Control, Sistemes d´Informació

Sectors d'Actuació: EDAR, Modernització de Reg

 

 

Amb l'objectiu de garantir una agricultura productiva, sostenible i de qualitat, el Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí (Marmara) a través d'Tragsa ha apostat, entre altres projectes, per la modernització de diversos regadius de les Illes Balears com una de les accions del Pla de Xoc de Regadius. Amb aquest projecte es pretén recuperar part de les aigües procedents d'una estació depuradora d'aigües residuals i reutilitzar per al reg, modernitzant set comunitats de regants i aconseguint l'optimització dels sistemes de reg.

El projecte inclou diversos elements, destacant una planta depuradora d'aigües residuals, un sistema de basses d'emmagatzematge intermedi d'aigua i el seu sistema hidràulic associat, un sistema de telecontrol de reg en alta, així com un sistema automàtic de control parcel.lari de reg en baixa .

Cal assenyalar la importància d'una gestió centralitzada de tots els elements per tal de garantir la seva màxima eficàcia i el subministrament del recurs. Amb aquest propòsit s'ha utilitzat un sistema de control d'última generació que inclou un sistema de supervisió i control SCADA amb arquitectura distribuïda, sistemes de comunicacions 3G, GPRS, UMTS, HDPPA, ADSL, sistema d'alimentació per panells solars fotovoltaics i estàndards com el S88, que ajuda a millorar l'enteniment de les comunicacions. Amb aquests objectius i per tal de facilitar l'explotació i la presa de decisions per part dels gestors del sistema, agilitzar la compartimentació d'informació amb altres organismes d'àmbit estatal i europeu, així com simplificar la integració de possibles ampliacions, es destaquen quatre extremitats que articulen el sistema de control:
• Arquitectura de comunicacions, agrupada en dos blocs:
a. Centres de control locals. Un centre de control situat en cadascuna de les set comunitats.
b. Centre de control general, emplaçat a Palma de Mallorca. Consta dues parts diferenciades:
- L'aplicació SCADA, que disposa de la informació de tots els bombaments i regs i possibilita la connexió de fins a 10 usuaris a la vegada i de forma senzilla.
- L'aplicació Web: Permet monitoritzar i gestionar els terminals de reg del sistema. Els regants poden accedir, des de qualsevol lloc del món, a través d'un ordinador o un dispositiu mòbil amb connexió a Internet i controlar totes les dades i paràmetres corresponents a les seves parcel·les. A més, poden seguir l'evolució dels consums i exportar les dades mostrats a format Excel per a major comoditat i ús.

• 495 unitats de control d'hidrant. La unitat remota que s'utilitza és l'equip aquaReg, fabricat i subministrat per Adasa, i que comunica via GPRS amb el centre de control local de cada comunitat. S'encarrega del tancament i obertura d'electro-vàlvules, de la lectura i transmissió dels polsos del comptador i, en algun cas, de la captació del senyal analògic de pressió.

• Autòmat de control. Gestiona les entrades i sortides del bombament associat i comunica amb el centre de control local. Permet controlar els sistemes de regulació en la bassa i les possibles anomalies que poden sorgir en els bombaments, així com la rotació de les bombes i la gestió de les hores de funcionament i intervenció pel personal de manteniment.

• Centre de control. Al centre de control local, el sistema SCADA és l'encarregat de supervisar i operar sobre tots els equips locals. Igualment la informació de tots els bombaments i regs està centralitzada en el centre de control general.

Tots ells han estat dissenyats amb les últimes tecnologies, possibilitant accés web, WAP i enviament de missatges SMS al mòbil, assegurant una gran interoperabilitat entre els regants i el sistema de reg. Així mateix, introdueix diverses millores permetent, entre altres, el control i la supervisió dels consums elèctrics, la facturació dels diferents regants, el registre d'històrics, a més de la programació massiva de les unitats remotes de reg.